} Gaston Rahier - Paris Dakar 1988 | Dakar Bikes | Pinterest | Rally, Honda and Cars