35. பசியாயிருந்தேன், எனக்குப் போஜனங்கொடுத்தீர்கள்; தாகமாயிருந்தேன் என் தாகத்தைத் தீர்த்தீர்கள்; அந்நியனாயிருந்தேன் என்னைச் சேர்த்துக்கொண்டீர்கள்;  36. வஸ்திரமில்லாதிருந்தேன், எனக்கு வஸ்திரங்கொடுத்தீர்கள்; வியாதியாயிருந்தேன், என்னை விசாரிக்க வந்தீர்கள்; காவலிலிருந்தேன், என்னைப் பார்க்கவந்தீர்கள் என்பார். tamil, bible, matthew, christian, help, jesus,

35. பசியாயிருந்தேன், எனக்குப் போஜனங்கொடுத்தீர்கள்; தாகமாயிருந்தேன் என் தாகத்தைத் தீர்த்தீர்கள்; அந்நியனாயிருந்தேன் என்னைச் சேர்த்துக்கொண்டீர்கள்; 36. வஸ்திரமில்லாதிருந்தேன், எனக்கு வஸ்திரங்கொடுத்தீர்கள்; வியாதியாயிருந்தேன், என்னை விசாரிக்க வந்தீர்கள்; காவலிலிருந்தேன், என்னைப் பார்க்கவந்தீர்கள் என்பார். tamil, bible, matthew, christian, help, jesus,

Latest New Tamil Jesus bible Quotations | BestBibleVerse.com | English Bible | Spanish Verses | Tamil Bible Words | French Bible Verse

Search Results for “jesus wallpapers with bible verses in tamil” – Adorable Wallpapers

Bible Words, Bible Quotes, Bible Verses, Wallpaper Bible, Tamil Christian, Tamil Bible, Friendship Quotes, Christian Verses, Christian Wallpaper

Bible Words Images

Free HD Christian wallpapers Tamil and English Bible Verse and Christmas backgrounds for your computer desktop.

Free HD Christian wallpapers Tamil and English Bible Verse and Christmas backgrounds for your computer desktop.

tamil bible verse mobile and desktop wallpapers

tamil bible verse mobile and desktop wallpapers

Download HD Christmas Bible Verse Greetings Card & Wallpapers Free: Tamil Bible Verse Desktop Wallpapers Download

Free Christian wallpapers and backgrounds for your computer desktop. Decorate your desktops with beautiful Christian wallpapers

Tamil christian wallpaper, tamil bible verse wallpaper, tamil christian mobile wallpaper, www.christsquare.com

Tamil christian wallpaper, tamil bible verse wallpaper, tamil christian mobile wallpaper, www.christsquare.com

Pinterest
Search