Tsuki (Punch) 突き

Collection by Mariano Alvaro

36 
Pins
 • 
9 
Followers
Mariano Alvaro
Uraken/Riken/Ura Uchi (Back Fist)
Hasami Tsuki
Seiken/Choku Tsuki
Uke Tsuki
Furi Tsuki
Enkei Tsuki (Circular Reverse)
Mae Tsuki
Tate Tsuki
Other Pins

Uraken/Riken/Ura Uchi (Back Fist)

Katate dori, kote jime, shiko dachi, uraken tate mawashi uchi

Katate dori, kote jime, shiko dachi, uraken tate mawashi uchi

Katate dori, kote jime, shiko dachi, uraken tate mawashi uchi

Katate dori, kote jime, shiko dachi, uraken tate mawashi uchi

Double-hand block, backfist strike

Double-hand block, backfist strike

Double-hand block, backfist strike

Double-hand block, backfist strike

Ryōte osae uke, uraken uchi

Ryōte osae uke, uraken uchi

Open-hand block, pressing block, backfist punch

Open-hand block, pressing block, backfist punch

Two-handed pressing block, backfist strike

Two-handed pressing block, backfist strike

Double-hand block, backfist strike

Double-hand block, backfist strike

Double-hand block, backfist strike

Double-hand block, backfist strike

Riken

Riken

Riken

Riken

Riken

Riken

Riken

Riken

Riken

Riken

Hasami Tsuki

Ushiro tettsui hasami uchi

Ushiro tettsui hasami uchi

Morote zuki

Morote zuki

Ushiro tettsui hasami uchi

Ushiro tettsui hasami uchi

Ushiro tettsui hasami uchi

Ushiro tettsui hasami uchi

Chūdan hasami zuki

Chūdan hasami zuki

Chūdan hasami zuki

Chūdan hasami zuki

Seiken/Choku Tsuki

Choku zuki

Choku zuki

Choku zuki

Choku zuki

Choku zuki

Choku zuki

Choku zuki

Choku zuki

Uke Tsuki

Gedan uke zuki

Gedan uke zuki

Furi Tsuki

Mawashi uchi

Mawashi uchi

Furi uchi ken

Furi uchi ken

Resultado de imagen de furi Tsuki

Resultado de imagen de furi Tsuki

Enkei Tsuki (Circular Reverse)

Enkei koken shita uchi

Enkei koken shita uchi

Enkei gyaku zuki

Enkei gyaku zuki

Enkei gyaku zuki

Enkei gyaku zuki

Mae Tsuki

Upward palm-heel rising block, front punch

Upward palm-heel rising block, front punch

Upward palm-heel rising block, front punch

Upward palm-heel rising block, front punch

Tate Tsuki

Jōdan tate zuki, ashi barai, shime

Jōdan tate zuki, ashi barai, shime

Seiken tate zuki

Seiken tate zuki

Seiken tate zuki

Seiken tate zuki

Other Pins

Katate dori, kote jime, shiko dachi, uraken tate mawashi uchi

Katate dori, kote jime, shiko dachi, uraken tate mawashi uchi

Katate dori, kote jime, shiko dachi, uraken tate mawashi uchi

Katate dori, kote jime, shiko dachi, uraken tate mawashi uchi

Jōdan tate zuki, ashi barai, shime

Jōdan tate zuki, ashi barai, shime

Seiken tate zuki

Seiken tate zuki

Seiken tate zuki

Seiken tate zuki

Double-hand block, backfist strike

Double-hand block, backfist strike

Double-hand block, backfist strike

Double-hand block, backfist strike

Upward palm-heel rising block, front punch

Upward palm-heel rising block, front punch

Ryōte osae uke, uraken uchi

Ryōte osae uke, uraken uchi

Upward palm-heel rising block, front punch

Upward palm-heel rising block, front punch

Open-hand block, pressing block, backfist punch

Open-hand block, pressing block, backfist punch

Two-handed pressing block, backfist strike

Two-handed pressing block, backfist strike

Double-hand block, backfist strike

Double-hand block, backfist strike

Double-hand block, backfist strike

Double-hand block, backfist strike

Enkei koken shita uchi

Enkei koken shita uchi

Enkei gyaku zuki

Enkei gyaku zuki

Pinterest